Laatst bijgewerkt op 28 september 2022

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en OMMIJ (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, of “onze”), betreffende uw toegang tot en gebruik van de https://www.om-mij.nl website, alsmede enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de “Site”). U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ERVAN ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen door de datum “Laatst bijgewerkt” van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De op de Site verstrekte informatie is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich erop registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo’s (de “Merken”) eigendom van of in beheer bij ons of in licentie bij ons, en worden zij beschermd door auteurs- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden verstrekt op de Site “AS IS” voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

VOORSTELLINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk zult bijwerken; (3) u de wettelijke bevoegdheid hebt en ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar u verblijft; (5) u zich geen toegang tot de Site zult verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan nodig zijn dat u zich bij de Site registreert. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve wanneer deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

 1. Onbevoegd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 2. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons..
 3. Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 4. De Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 5. beveiligingsfuncties van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud op de Site.
 6. Het ongeoorloofd framen of linken naar de Site.
 7. Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 8. Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 9. Het systeem geautomatiseerd gebruiken, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 10. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren of onnodig te belasten.
 11. Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 12. Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 13. Informatie verkregen van de Site niet gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden. 
 14. De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming. 
 15. Het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.
 16. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die ontworpen zijn om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 17. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 18. De auteursrechten of andere eigendomsrechten uit de Inhoud verwijderen.
 19. Kopiëren of aanpassen van de software van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van repeterende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of verstoort.
 21. Materiaal uploaden of overbrengen (of trachten te uploaden of over te brengen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of overbrengen van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms”).
 22. Behalve als het resultaat van standaard zoekmachine of internet browser gebruik, gebruik, lancering, ontwikkeling of verspreiding van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot een spider, robot, cheat utility, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of het gebruik of lanceren van een ongeoorloofd script of andere software.
 23. Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden.
 24. De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

SUBMISSIES

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de site (“inzendingen”) die u ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij hebben de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt dergelijke inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is tegen ons voor enige vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site worden toegezonden) naar andere websites (“Websites van derden”), evenals artikelen, foto’s, tekst, grafieken, foto’s, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen of inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Indien u besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site, door te nemen. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven plaatsvinden, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt in verband met of als gevolg van inhoud van derden of contact met websites van derden.

SITE MANAGEMENT

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan de rechtshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of uit te schakelen (voor zover dit technisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die te groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE DOOR U GEPLAATSTE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Site op elk moment en om elke reden naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten plegen in verband met de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder u daarvan in kennis te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken tijdens een onderbreking of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland die van toepassing zijn op overeenkomsten die volledig binnen Nederland zijn gesloten en moeten worden uitgevoerd, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.

GESCHILLENBESLECHTING

Elke juridische actie van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk, de “Partijen” en individueel, een “Partij”) wordt aangespannen of vervolgd in de federale rechtbanken in Nederland, , en de Partijen stemmen hierbij in met, en doen afstand van alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden. In geen geval zal een claim, actie of procedure die door een van de partijen wordt aangespannen in verband met de Site meer dan één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de actie worden gestart.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN ‘AS-IS’ EN ‘AS-AVAILABLE’ BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE SITE, EEN GEKOPPELDE WEBSITE OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID BETRACHTEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) een schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt voor het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routine back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u heeft ondernomen met behulp van de Site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site, verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere wijze dan langs elektronische weg.

KENNISGEVING VAN HET FILMEN EN FOTOGRAFEREN

Wanneer u een evenement of programma van OMMIJ betreedt, betreedt u een ruimte waar fotografie, audio- en video-opnamen kunnen plaatsvinden.
Door het evenemententerrein te betreden, stemt u ermee in dat interview(s), fotografie, geluidsopname, video-opname en het vrijgeven, publiceren, tentoonstellen of reproduceren ervan worden gebruikt voor nieuws, webcasts, promotiedoeleinden, televisie-uitzendingen, reclame, opname op websites, sociale media, of enig ander doel door OMMIJ en haar filialen en vertegenwoordigers. Afbeeldingen, foto’s en/of video’s kunnen worden gebruikt om soortgelijke OMMIJ-evenementen in de toekomst te promoten, het evenement onder de aandacht te brengen en de mogelijkheden van OMMIJ te tonen. U ontslaat OMMIJ, haar functionarissen en werknemers en alle betrokken personen van elke aansprakelijkheid in verband met het maken, opnemen, digitaliseren, of publiceren en gebruiken van interviews, foto’s, computerbeelden, video- en/of geluidsopnamen.
Door het evenemententerrein te betreden, doet u afstand van alle rechten op betaling of royalty’s in verband met enig gebruik, tentoonstelling, streaming, webcasting, televisie of andere publicatie van deze materialen, ongeacht het doel of de sponsoring van dergelijk gebruik, tentoonstelling, uitzending, webcasting of andere publicatie, ongeacht of er een vergoeding voor toegang of sponsoring in rekening wordt gebracht. U doet ook afstand van elk recht op inspectie of goedkeuring van foto-, video- of geluidsopnamen die zijn gemaakt door OMMIJ of de persoon of entiteit die daartoe door OMMIJ is aangewezen.
U bent volledig geïnformeerd over uw toestemming, afstand van aansprakelijkheid en vrijwaring voordat u het evenement betreedt of ten minste binnen de eerste 3 uur na binnenkomst.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Als wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor zover wettelijk toegestaan. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

OMMIJ

Paul Krugerlaan 28, 7001 DH Doetinchem, Nederland

Telefoonnummer: (+31)314700 517

info@om-mij.nl